downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Werkgever- en werknemerschap

Nederland kent een goede sociale wetgeving. Iedereen heeft recht op een minimum inkomen om van te leven. Heb je geen werk of ben je arbeidsongeschikt, dan krijg je in Nederland een uitkering. Als je werkt, draag je daar een premie voor af. Iedereen draagt zo zijn steentje bij. Natuurlijk zijn aan een uitkering ook verplichtingen en voorwaarden gekoppeld.


Op het gebied van arbeid is er een uitgebreide wetgeving. Je zou het een standaardisering van de basis arbeidsvoorwaarden kunnen noemen, waarvan alle werknemers in Nederland profiteren.
De belangrijkste regels zijn o.a.:

  • Er is een minimum loon, vastgelegd bij wet (Wet op minimumloon). Dit bodemsalaris is gekoppeld aan de leeftijd, en wordt hoger naarmate de werknemer ouder is.
  • U moet meestal in mei of juni vakantiegeld uitbetalen. Dit is minimaal 8% van het jaarsalaris.
  • Afhankelijk van de branche kan een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing zijn. Dit zijn verplichte branche-afspraken omtrent arbeidsvoorwaarden, pensioen en scholing of ontwikkeling. Daarnaast moet uw bedrijf verplicht geld afdragen aan het branchefonds, dat wordt ingezet voor ontwikkelingen in de branche, voor ouderenzorg of bijvoorbeeld voor scholingsprogramma’s.
  • Ten behoeve van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers moeten de arbeidsomstandigheden voldoen aan de zogenaamde ARBO-wetgeving. Bij ziekte van een medewerker is een werkgever verplicht om een werknemer door te betalen, met een maximum van 2 jaar. Daarnaast moet de werkgever zorgen voor re-integratie op de werkplek, herplaatsing of uitplaatsing.
  • Vanaf 50 medewerkers heeft een onderneming de wettelijke verplichting om een Ondernemingsraad (OR) in te stellen. Dit is een orgaan waarin de werknemers instemmings- en adviesrecht op het beleid kunnen uitoefenen.

Overigens: niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer heeft verplichtingen. In principe geldt de regel ‘geen arbeid, geen loon’. Bij ziekte heeft de medewerker daarom de verplichting tot snelle re-integratie. En de werknemer moet zich natuurlijk houden aan de afspraken in het arbeidscontract, die hij met de werkgever heeft gesloten.


Daarnaast heeft een werknemer ook rechten. Bijvoorbeeld het recht op verlof (onder andere ouderschapsverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof, buitengewoon verlof). Dit is bij wet geregeld, maar de invulling dient in onderling overleg met de werkgever plaats te vinden.
Naast individuele afspraken met de werknemers kunnen ook collectieve afspraken gemaakt worden. Werknemers worden dan meestal vertegenwoordigd door de OR (ondernemingsraad). Daarnaast kan ook de vakbond de rechten van medewerkers bewaken, bijvoorbeeld in geval van collectief ontslag of bij grootschalige reorganisaties.

Als u niet bekend ben met de lokale regelgeving in Nederland, is het verstandig om een adviseur in te schakelen. Bol International heeft diverse specialisten die zorgen dat Nederlands werkgeverschap van internationale bedrijven op de juiste wijze plaatsvindt..

Veelgestelde vragen

Is een CAO verplicht?

Een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) is alleen verplicht voor bedrijven die onder een branche vallen waar de deelname verplicht is gesteld. Of als de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die de CAO ondertekend heeft.

Afwijken van CAO bepalingen is soms mogelijk, afhankelijk van het soort CAO. Van een minimum CAO mag u afwijken als dat ten gunste is van de werknemer. Van een standaard CAO mag niet afgeweken worden. CAO’s kunnen ook een mix zijn. Er zijn dan bepalingen waar u wel of niet van af kunt wijken. Het is soms ook toegestaan een eigen regeling aan te bieden. Deze moet dan wel hetzelfde bieden als de brancheregeling. 

Is het verplicht om een pensioen aan te bieden aan werknemers?

U bent niet verplicht om een pensioen aan te bieden, tenzij er sprake is van een verplicht branchepensioen. In sommige gevallen kunt u ook een gelijkwaardige eigen regeling aanbieden.

Overigens is het in Nederland wel gebruikelijk om uw werknemers een pensioen aan te bieden. Bovendien nemen de overheidsvoorzieningen in Nederland de laatste jaren af, zodat het steeds wenselijker wordt.

Moet een werkgever betalen als een werknemer niet werkt?

In principe geldt: ‘geen arbeid, geen loon’. Dus theoretisch niet.

Maar in geval van ziekte of verlof bent u verplicht de medewerker door te betalen volgens de regelingen zoals hierboven beschreven. Ook als u te weinig werk hebt voor de overeengekomen uren, dient u het salaris toch door te betalen. U mag een medewerker hiervoor niet zondermeer vakantiedagen laten inleveren. Te weinig werk is in Nederland een werkgeversrisico.